Arla Foods amba Bislev Mejeri: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

31-01-2018

Miljøstyrelsen har for Arla Foods amba Bislev Mejeri truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til bygnings- og driftsmæssige udvidelser med henblik på at øge produktionen, Hvalpsundvej 3D, 9240 Nibe.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 28. februar 2018.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Bislev Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.