Affaldscenter Skårup I/S: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

24-01-2018

Miljøstyrelsen har givet Affaldscenter Skårup, Oddervej 75, 8660 Skanderborg miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af et anlæg til forbehandling af deponiets perkolat, inden det ledes til offentligt kloaksystem.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 21. februar 2018.

Miljøgodkendelse

Affaldscenter Skårup har søgt om miljøgodkendelse til at anlægge et semimobilt behandlingsanlæg, som kan fjerne svovlbrinte fra deponiets perkolat (spildevand), inden det ledes til offentligt kloaksystem. Dette sker for at sikre beboelser langs kloaksystemet mod svovlbrinte fra kloaksystemet.

- Læs miljøgodkendelsen for Affaldscenter Skårup

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Affaldscenter Skårup

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.