Aars Fjernvarme Amba: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

23-01-2018

Miljøstyrelsen har givet Aars Fjernvarme Amba, Dybvad Mølle Vej 1, Aars, miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering og drift af en lagersilo.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 20. februar 2018.

Miljøgodkendelse

Affaldsforbrændingsanlægget på Aars Fjernvarme har søgt om at opføre en bygning til lagersilo for tørt brændbart affald, som skal brændes på anlægget. Bygningen kan rumme 1.200 t affald.

- Læs miljøgodkendelsen for Aars Fjernvarme

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Aars Fjernvarme

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.