A/S Dansk Shell: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

08-01-2018

Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia midlertidig miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til at transportere spildevand fra Danish Oil Pipe råolieterminal i Shells eksisterende råolierørledning til udskibning på Shells havneterminal beliggende Kongensgade 113, 7000 Fredericia.

En eventuel klage skal være modtaget senest den 5. februar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia midlertidig miljøgodkendelse til at transportere spildevand fra Danish Oil Pipe råolieterminal i Shells eksisterende råolierørledning til udskibning på Shells havneterminal beliggende Kongensgade 113, 7000 Fredericia.

For at mindske eventulle lugtgener vil spildevandet blive tilsat kemikalier og luften vil blive renset under lastningen til skib. Udskibningen af spildevand vil foregå ca. 1 gang pr. måned.

Der er søgt om midlertidig godkendelse indtil udgangen af 2019.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses af afgørelserne.