Miljøcenter Hasselø: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

05-01-2018

Miljøstyrelsen har givet I/S REFA, Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F. miljøgodkendelse til og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til at øge oplag og neddeling af imprægneret træ samt frafald af årlig maximale tilførsel.
Klage skal være modtaget senest den 2. februar 2018.

Miljøgodkendelse

I/S REFA har fået ændret miljøgodkendelsen til at oplagre og neddele imprægneret træ før transport til forbrænding. Ændringen giver I/S REFA godkendelse til at øge oplaget før neddeling, neddele én ekstra dag om året og frafald af den årlige maximale tilførsel.

- Læs miljøgodkendelsen for Miljøcenter Hasselø

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Miljøcenter Hasselø

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.