VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse for etablering af Viking Link

06-02-2018

Miljøstyrelsen har meddelt Energinet.dk VVM-tilladelse til etablering af Viking Link

Miljøstyrelsen har meddelt Energinet.dk VVM-tilladelse til etablering af Viking Link - et nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune. Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 § 7 og 11, stk. 1, pkt. 2.

Viking Link bliver en af verdens længste elforbindelser med sammenlagt ca. 760 km mellem de to transformerstationer, hvor forbindelsen tilsluttes elnettet i Danmark og Storbritannien. I Danmark udgør kabelanlægget på land 75 km og dette graves ned inden for det cirka 300 m brede bælte, som udgør projektområdet. Se kort over projektområdet i nedenstående figur.

VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning 

En VVM-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter at den er meddelt, jf. planlovens § 56, stk. 1. Tilladelsen omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Der er ikke taget stilling til, om anlægget forudsætter tilladelse efter anden lovgivning.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside. Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i medfør af planlovens § 60, stk. 3 beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

 

Sagens dokumenter

VVM-tilladelse

VVM-redegørelse

Sammenfattende redegørelse

Kopi af høringssvar