Afgørelse om, at hydrologiprojekt i Tåsinge Vejle ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

26-02-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at Naturstyrelsens Fyns hydrologiprojekt for at sænke vandstanden i Tåsinge Vejle ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøstyrelsen har den 3. november 2017 modtaget Naturstyrelsen Fyns ansøgning om et hydrologiprojekt i Tåsinge Vejle. Projektet skal sænke vandstanden i Vejlen for at sikre den fortsatte pleje af Natura 2000-udpegede strandengsarealer omkring Vejlen. 

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljø­vurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvur­derings­loven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59, stk. 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Føde­va­re­kla­genævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel­sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage­por­talen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom­mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger og klagen skal dermed være modtaget i klagenævnet senest den 26. marts 2018.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Føde­vare­klagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at bygherre kan handle efter Miljø­styrelsens afgørelse. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begræns­ning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens dokumenter

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsens screeningsskema

Ansøgning fra Naturstyrelsen Fyn

Bilag til ansøgningen: Væsentlighedsvurdering af Natura 2000-påvirkningen