Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for genopretning af Søborg Sø

20-02-2018

Miljøstyrelsen har igangsat idéfasen for miljøvurdering af genopretningen af Søborg Sø og opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport. Høringsfristen er den 30. marts 2018.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet for genopretning af Søborg Sø er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette den drænede Søborg Sø i Gribskov Kommune, som er blevet afvandet i flere omgange siden slutningen af det 18. århundrede. Genopretningen forventes at medføre dannelse af en sø på ca. 337 hektar på den tidligere søbund, som i dag ejes af 63 forskellige lodsejere. Arealerne omkring søen med forringede afvandingsforhold forventes at variere fra sump til tør eng, men vil afhænge af de plejetiltag, som kan gennemføres. Naturstyrelsen fik i 2017 opgaven med genopretningen og sendte den 3. juli 2017 en VVM-ansøgning til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har den 5. september 2017 truffet afgørelse om, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM). Naturstyrelsen Nordsjælland skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres. 

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og eventuelt nødvendige afværgeforanstaltninger for at begrænse væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et ideoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input i miljøvurderingsprocessen.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt Naturstyrelsen til kommentering, hvis det skønnes nødvendigt.

Sagen kan desuden følges på Miljøstyrelsens hjemmeside for miljøvurderingen af Søborg Sø, som løbende vil blive opdateret: www.mst.dk/soeborgsoe 

Høringsfrist

Alle idéer, forslag og bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen til og med den 30. marts 2018. Høringssvaret skal mærkes "Miljøvurdering af Søborg Sø", journalnr. MST-531-00006, og sendes med e-mail til eller med brev til:

Miljøstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

 

Invitation til borgermøde

Naturstyrelsen inviterer i den forbindelse til borgermøde om projektet d. 6. marts 2018, klokken 19-21.

Borgermødet afholdes i:

Søborg Forsamlingshus

Bygaden 7, Søborg

3250 Gilleleje.

 

Sagens dokumenter

Ideoplæg

Invitation til borgermøde

 

Projektforslag

Søborg Sø konsekvenskort

Søborg Sø projekttiltag

Dokumenter fra screeningen 

Naturstyrelsens VVM-ansøgning af 3. juli 2017

Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-pligt af 5. september 2017