Afgørelse om, at etablering af overløbsbassin på Høvelte Kasserne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

12-02-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af overløbsbassin på Høvelte Kasserne i Allerød Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Miljøstyrelsen har den 2. august 2017 modtaget Forsvarets ansøgning via Allerød Kommune om etablering af overløbsbassin med etablering af nyt udløb til Ellebæk Å på Forsvarets arealer på Høvelte Kasserne. Der anvendes regulator, så vandet ledes mere kontrolleret og stabilt ud i åen.


Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.


Begrundelse
I afgørelsen er det især lagt vægt på, at:

- projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset,

- projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder,

- projektet ikke påvirker bilag IV-arter,

- projektet ikke kan forventes at medføre ændringer i tilstanden i Ellebæk Å

- projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

Den detaljerede screening fremgår af miljøstyrelsens screeningsskema i vedlagte Bilag A.


Om projektet
De etableres nye overløbsbassiner umiddelbart nordøst for Høvelte Kaserne med henblik på at udvide kapaciteten, sådan at nu og fremtidige øgede mængder af overfladevand kan rummes og herigennem forbedre kvaliteten af regnvand udledt til Ellebæk å. Supplerende er det meddelt, at der etableres et sandfang til at fjerne suspenderet materiale. Projektet gennemføres inden i løbet af 1 år fra afgøreles-datoen. 

Der etableres et forbassin og et hovedbassin med en volumen på hhv. 560 m3 og 5010 m3. Desuden etableres et sandfang mellem bassin og det nye udløb. Udledningen til vandløbet reguleres.

Overløbsbassinet ønskes etableret sådan at det fremstår naturtro og kan indgå som en naturlig del af landskabet og herved øge naturværdien i området. Bassinet ønskes udlagt med et hovedbassin, der vil være omkring 2 meter dybt på midten hele året med varierende hældninger i bredzonerne, samt et lavvandet forbassin med permanent vandspejl i ca. 1 meter ved indløbet og 0,5 meter ved udløbet til hovedbassin. Forbassinet bliver udlagt på den østlige side af hovedbassinet i forbindelse med dette, se bilag vedlagte A’s bilag 2 (tegning 2.10).

De nye bassiner kan i sig selv betragtes som en forebyggende eller begrænsende foranstaltning, da det gamle bassin, som beskrevet i ovenstående ikke kan rumme overfladevandet fra kasernens arealer, og bevirker, at overfladevandet løber direkte i den naturbeskyttede Ellebæk å.


Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 12. marts 2018.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begræns­ning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter:                

Afgørelse

Screeningsskema

Situationsplan 1

Situationsplan 2

Situationsplan 3

Situationsplan 4

Situationsplan 5