Meddelelse af vilkårsændring ved påbud til Audebo Miljøcenter

13-02-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Audebo Miljøcenter beliggende Hagesholmvej 2, 4520 Svinninge. Audebo Miljøcenter ejes af ARGO I/S Håndværkervej 70 i Roskilde.
Klage skal være modtaget senest den 13. marts 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen påbydes nye vilkår om sikkerhedsstillelse for enhed 5 til blandet affald og enhed 7 til mineralsk affald på Audebo Miljøcenter. Endvidere påbydes et præciserende vilkår om kapacitet for enhed 5 og enhed 7a. Der meddeles nye vilkår om sikkerhedsstillelse, fordi der er søgt om udvidelse af enhed 7 med celle 7b. Denne afgørelse samler og opdaterer vilkår om sikkerhedsstillelse for Audebo Miljøcenter.

Læs vilkårsændringen for virksomheden

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klage

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 13. marts 2018.

En klage over sikkerhedsstillelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning jf. miljøbeskyttelseslovens § 95, stk. 3, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det vil sige, at driftsherren er forpligtet til at følge tilsynsmyndighedens afgørelse, selv om afgørelsen om sikkerhedsstillelse er påklaget dog således, at der efterfølgende – når klagesagen er endeligt afgjort – i relevant omfang skal ske en op- eller nedregulering af sikkerhedsstillelsen

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.