Offentlig høring af Englands nationale politiske plan for en ”geologisk bortskaffelses infrastruktur” dvs. en plan for udlægning af arealer til depoter for høj radioaktivt affald efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

01-02-2018

Det engelske ministerium for Business, Energy & Industrial Strategy har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om en national politisk erklæring for en geologiske bortskaffelses infrastruktur, nærmere bestemt en plan for udlægning af arealer til depoter for høj radioaktivt affald med tilhørende miljøvurdering af planens mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø hvad enten det er til vands eller til lands.  

Det engelske følgebrev ses via følgende link:

Følgebrev

I dette brev findes link til alt materiale vedrørende miljøvurderingen af planen.

Hvis du har bemærkninger til den fremlagte plan og den tilhørende miljøvurdering, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00040 senest den 21. marts 2018. Høringssvaret skal være udarbejdet på engelsk.

Vær opmærksom på at Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag udelukkende er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de engelske myndigheder.