Energinyttiggørelse af forbrændingsegnet farligt affald på Vestforbrænding: Indkaldelse af idéer og forslag

19-02-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en miljøvurdering inden projektet kan gennemføres.

VVM-pligt

Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 i Glostrup ønsker at få tilladelse til at forbrænde og energinyttiggøre visse typer farligt affald – i første omgang træaffald herunder trykimprægneret træ. Projektet indebærer ikke bygningsmæssige ændringer eller udvidelse.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering/ VVM-pligt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg
- Ansøgning

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 5. marts 2018. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller mrk. MST-1274-00155.