Afgørelse om, at skovrejsning i forbindelse med projektet ”Udvidelse af skov- og naturområdet Bjerreskov ved Ribe” ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

09-02-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at skovrejsning i forbindelse med projektet ”Udvidelse af skov- og naturområdet Bjerreskov ved Ribe” ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljø­vurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvur­derings­loven.

Begrundelse

Skovrejsningsprojektets effekt på biodiversiteten i området er først og fremmest positiv, idet landbrugsarealer i omdrift vil blive tilplantet med træer og buske eller henlægge som åbne naturarealer. Dermed ophører landbrugsdriften og den tilhø­rende brug af hjælpestoffer i form af sprøjte- og gødskningsmidler. Ligeledes ophører hyppig jordbearbejdning.

Der er ikke observationer af sjældne arter (bilag IV-arter) i nærområdet, og skovrejsningsprojektet forventes dermed ikke at ville forringe yngle- eller rasteområder for sådanne arter.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59, stk. 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel­sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage­por­talen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom­mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og klagen skal dermed være modtaget i klagenævnet senest den 9. marts 2018.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Føde­vare­klagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at bygherre kan handle efter Miljø­styrelsens afgørelse. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begræns­ning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Bilag

VVM ansøgning

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsens screeningsskema