Offentlig høring om demontering og nedrivning af atomkraftværket Barsebäck i Sverige efter artikel 3 i bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne(Espoo konventionen)

27-02-2018

Det svenske miljøministerium ved Naturvårdsverket har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om demontering af reaktorer mv. og nedrivning af Barsebäckværket, der er beliggende ca. 30 km nord for Malmø i Kävlinge Kommune, Sverige.

Miljøstyrelsen gennemfører derfor en offentlig høring efter artikel 3 i bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne(Espoo-konventionen).

Forud for demonteringen og nedrivningen af det svenske atomkraftværk skal der udarbejdes en miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø, og formålet med denne høring er at spørge offentligheden om

1)      Du ønsker at deltage i processen

2)      Har du bemærkninger til projektet herunder bemærkninger til hvad miljøvurderingen skal indeholde

3)      Andre bemærkninger i øvrigt

Kort om værket samt demonteringen og nedrivningen:

Atomkraftværket Barsebäck der består af 2 reaktorblokke (B1 og B2) blev taget i drift i hhv. 1975 og 1977. Værket producerede el frem til maj 2005, hvor det blev lukket. Afviklingen af værket som blev igangsat i 2006 er nu kommet til den sidste del af processen for demontering og nedrivning, hvor der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af virkningerne på miljøet – herunder også de grænseoverskridende – forud for miljøtilladelse til demontering og nedrivning.

Du kan se mere om projektet i følgebrevet samt i bilaget der indeholder flere oplysninger om projektet samt mulige miljøpåvirkninger.

- Notifikationsbrev

- Bilag med oplysninger om projektet og dets forventede miljøpåvirkninger

Hvis du har bemærkninger til det fremlagte projekt og/eller kommentarer til indholdet i den kommende miljøvurdering for de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00037 senest den 20. marts 2018.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de svenske myndigheder.