Rockwool, Vamdrup: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

21-02-2018

Miljøstyrelsen har givet Rockwool A/S, Industrivej 9, 6540 Vamdrup miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til udskiftning af den ene af virksomhedens to smelteovne.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 21. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Godkendelsen omfatter udskiftning af en koksfyret kupolovn med en el-smelteovn med en mindre kapacitet. Udskiftningen giver generelt anledning til mindre luftforurening.

Der er endvidere sket mindre justeringer af andre vilkår i godkendelsen.

Forureningen fra den nye smelteovn overholder bindende BAT-konklusioner vedtaget af EU Kommissionen.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.