Fjernvarme Fyn Affaldsenergi: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

21-02-2018

Miljøstyrelsen har for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til forbrænding af op til 5 % metalimprægneret træ sammen med andet affald.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 21. marts 2018.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.