AFLD I/S Fasterholt: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

19-02-2018

Miljøstyrelsen har givet AFLD I/S Fasterholt miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til udvidelse af kapaciteten på eksisternede komposteringsplads fra 30.000 til 45.000 tons have og parkaffald pr. år.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 19. marts 2018.

Miljøgodkendelse

AFLD I/S Fasterholt har søgt om miljøgodkendelse til øgning af oplaget og behandling af have- og parkaffald fra 30.000 til 45.000 tons om året.

Der vil være aktiviteter på anlægget i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 07.00-16.00. Dette tidsrum er sammenfaldende med de resterende aktiviteter hos AFLD I/S Fasterholt.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.