Biogasanlæg på Avedøre Holme: Indkaldelse af idéer og forslag

19-12-2018

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet Avedøre Holme Biogas. Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 15. januar 2019.

Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S, Daka Denmark A/S, I/S Amager Ressource Center (ARC) og gasselskabet HMN GasNet P/S har i fællesskab planlagt at etablere et biogasanlæg på Avedøre Holme, som skal behandle ca. 200.000 tons kildesorteret organisk dagrenovation og industriel biomasse pr. år, og derved producere 16 millioner m3 biogas, der opgraderes og sendes ud i det lokale naturgasnet

Anlægget placeres umiddelbart øst for Avedøreværket og vil bestå af forbehandlings- og hygiejniseringsanlæg, modtagetanke, reaktortanke, energianlæg, lagerkapacitet, gasrensning, opgraderingsanlæg, luftfiltre m.v. Desuden etableres en tilslutning til det overordnede naturgasnet (80 bar) fra kompressorstationen samt en tilslutningsledning (7 bar) til det lokale distributionsnet for naturgas i Hvidovre (4 bar net).

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og bygherrerne skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes, virksomhedernes og myndighedernes muligheder for at komme med input.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Henvendelse herom skal rettes til Miljøstyrelsen, jf. vedlagte idéoplæg.

- Idéoplæg