Rockwool A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport

21-12-2018

Miljøstyrelsen har givet Rockwool A/S, Industrivej 9, 6580 Vamdrup miljøgodkendelse til etablering af jordvold af lettere forurenet jord til klimasikring og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 18. januar 2019.

Miljøgodkendelse

Rockwool A/S har søgt om at nyttiggøre overskudsjord fremkommet ved etablering af regnvandsbassin i et projekt til klimasikring på ejendommen.

- læs miljøgodkendelsen for Rockwool A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. § 21, stk. 2.

- afgørelse om at projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering for Rockwool A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.