Haldor Topsøe A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport

19-12-2018

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund, miljøgodkendelse til anvendelse af salpetersyre i stedet for citronsyre ved en eksisterende katalysatorproduktion i afdeling K2, og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 16. januar 2019.

Miljøgodkendelse

Haldor Topsøe A/S har ansøgt om at ændre produktionsprocessen for en eksisterende katalysatorproduktion således, at der fremover anvendes salpetersyre i stedet for citronsyre. 

- Læs miljøgodkendelsen for Haldor Topsøe A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. § 21, stk. 2.

- Afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Haldor Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.