Afgørelse om, at udskiftning af 132 kV kabelanlæg fra Glentegården til Bellahøj transformerstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

09-08-2018

Miljøstyrelsen har afgjort at Energinet.dk ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for udskiftning af 132 kV kabelanlæg fra Glentegården til Bellahøj transformerstation.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Afgørelse

- Miljøstyrelsens screeningskema

- Ansøgning

- Projektbeskrivelse

- Kortbilag

- Energinets bemærkninger til indkomne høringssvar

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 6. september 2018.