Offentlig høring om den svenske havvindmøllepark Krigers Flak i den svenske del af Østersøen i henhold til Espoo konventionen

20-04-2018

Det svenske miljøministerium ved Naturvårdsverket har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer for planerne om etablering af havvindmølleparken Krigers Flak i den svenske del Østersøen i overensstemmelse med artikel 3 i bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet(Espoo-konventionen).

Forud for evt. etablering af havvindmølleparken skal de svenske myndigheder udarbejde en miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø, hvis Danmark ønsker at deltage i processen. Formålet med denne høring er derfor at høre berørte myndigheder, organisationer og offentligheden om:

  1.       Ønsker I at deltage i processen
  2.       Har I bemærkninger til projektet eller dets mulige miljøpåvirkninger af det danske miljø uanset om det er på land eller vand.  

Konkret om den svenske vindmøllepark:

Vattenfall AB - som er bygherre - fik i 2006 VVM-tilladelse af de svenske myndigheder til opstilling af en havvindmøllepark med 128 møller med en maksimal højde på 170 meter. Vattenfall har ikke udnyttet tilladelsen som udløber i efteråret 2018, men har i stedet søgt om en ændring af VVMen, så møllehøjden kan blive optil 280 meter. Antallet af møller er endnu ikke fastlagt, men den maximale kapacitet for den samlede park bliver 640 MW, som i den oprindelige VVM.

Du kan se mere om projektet i den svenske notifikation og i projektbeskrivelsen.

Hvis du har bemærkninger til det fremlagte projekt og/eller kommentarer til indholdet i den kommende miljøvurdering for de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00047 senest den 8. maj 2018.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de svenske myndigheder.