Afgørelse om, at delvis udskiftning af 132 kV kabelanlæg mellem transformerstation Glentegård og Svanemølle koblingsstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

26-04-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at delvis udskiftning af 132 kV kabelanlæg mellem transformerstation Glentegård og Svanemølle koblingsstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Mijløstyrelsen har afgjort, at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonkekvensraport for delvis udskiftning af 132 kV kabelanlæg mellem transformerstation Glentegård og Svanemølle koblingsstation beliggende i Gladsaxe, Gentofte og Københavns kommuner.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsens screeningsskema

Ansøgning

Projektbeskrivelse

Oversigtskort

Energinets kommentering af indkomne høringssvar

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 24. maj 2018. Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.