Afgørelse om at etablering af minivådområde på Serupgård ikke kan påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM).

27-04-2018

Miljøstyrelsen har den 6. marts 2018 modtaget Aarhus Universitets ansøgning om VVM-screening af et minivådområde på Serupgård Ejendomme ApS. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen af Viborg Kommune.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).

Etablering af minivådområdet sker som et led i vandområdeplanens målopfyldelse. Projekttypen er et virkemiddel i vandområdeplanen.

Miljøstyrelsens screeningskema fremgår af nedenstående bilag.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Om projektet
Minivådområder er omfattet af bilag 2 punkt 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb

Drænvand ledes gennem anlægget, der består af bassiner med pileflis. Herved reduceres mængden af kvælstof i drænvandet betydeligt, inden det ledes ud i åsystemet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagefristen udløber den 25. maj 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sagens dokumenter 
Screeningsafgørelse
Miljøstyrelsens screeningsskema
Ansøgning om VVM-screening
Projektbeskrivelse