Afgørelse om at ændringer af Nyt Odense Universitets Hospital (OUH) ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

18-04-2018

Miljøstyrelsen har afgjort at ændringer af det nye Odense Universitets Hospital ikke er VVM-pligtige.

Miljøstyrelsen har den 15. september 2017 modtaget Nyt Odense Universitets Hospitals (OUH) ansøgning om VVM-screening af ændringer ift. det oprindelige projekt.

Ændringerne omfatter:

1. Standplads for heliporten   
Behov for øget fleksibilitet for heliporten ved høj trafik, uheld/defekter og under særlige beflyvningsomstændigheder.

2. Fældning af skov og levende hegn               
Er en konsekvens af ændring 1.

3. Afledning af grundvand       
Grundvandssænkning vil kunne medvirke til at optimere projektets økonomi.

4. Fysisk udformning                
Et mere kompakt byggeri vil kunne medvirke til at optimere projektets økonomi.

5. Steno Diabetes Center
Er en mulighed efter at Steno har tilkendegivet at man ønsker et diabetescenter i Odense. 

Ændringerne er konsekvens af detailplanlægning af hospitalet.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at ændringerne er minimale ift. det samlede projekt. Ændringerne vil ikke kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtige.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).

Miljøstyrelsens screeningskema kan læses her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal således være modtaget senest 16. maj 2018.

Betingelser mens en klage behandles
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Link:

Anmeldeskema
Screeningsafgørelse
Myndighedsscreeningsskema