Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for ny 400 kV-luftledning mellem Endrup og den dansk-tyske grænse

09-04-2018

Miljøstyrelsen har igangsat idéfasen for miljøvurdering af en ny 400 kV-luftledning mellem Endrup ved Esbjerg og den dansk-tyske grænse og opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten. Høringsfristen er den 9. maj 2018.

Energinet har den 8. marts 2018 ansøgt om etablering af en ny 400 kV-luftledning fra Endrup ved Esbjerg til den dansk-tyske grænse, hvor ledningen skal kobles på en ny tysk højspændingsledning.

Formålet med projektet er at bidrage til den grønne omstilling ved at sikre bedre muligheder for at transportere den grønne strøm fra vedvarende energikilder og forbedre forsyningssikkerheden. Projektet vil på den danske side bestå af en ny ca. 75km lang 400 kV-luftledning gennem Esbjerg og Tønder Kommuner og en ombygning af den eksisterende transformerstation ved Endrup.

Projektet er omfattet af bilag 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Energinet skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM-redegørelse) for projektet, som belyser projektets miljøpåvirkninger, og have en tilladelse fra Miljøstyrelsen på baggrund af denne rapport, før projektet kan etableres. Det nødvendige plangrundlag for projektet vil blive udarbejdet af Erhvervsministeren i form af et landsplandirektiv. 

Miljøstyrelsen igangsætter nu idéfasen for projektet, hvor offentligheden og berørte myndigheder kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsingen af den miljøkonsekvensrapport, som Energinet skal lave. Miljøstyrelsen har sammen med Energinet udarbejdet et ideoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input i miljøvurderingsprocessen.

Sagen kan desuden følges på Miljøstyrelsens hjemmeside for miljøvurderingen af projektet, som løbende vil blive opdateret: www.mst.dk/endrup-graensen 

Dokumenter

Idéoplæg

 

Høringsfrist

Alle idéer, forslag og bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen til og med den 9. maj 2018. Høringssvaret skal mærkes med journalnr. MST-531-00017 og sendes med e-mail til eller med brev til:

Miljøstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt Naturstyrelsen til kommentering, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Invitation til borgermøde

Tirsdag d. 24.april 2018 kl. 19-21

Bredebro Idrætscenter

Langagervej 64, 6261 Bredebro

 

Onsdag d. 25. april 2018 kl. 19-21

Ribe Fritidscenter

Sportsvej 8, 6760 Ribe