AKV Langholt A.m.b.a: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

26-04-2018

Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt A.m.b.a på Gravsholtvej 92 i Vodskov miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til produktion af nyt non-food produkt.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 25. maj 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen dækker produktion af et nyt non-food produkt på kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt A.m.b.a. Produktet vil blive fremstillet ud fra en delmængde af allerede produceret nativ stivelse, og vil ikke medføre en udvidelse af virksomhedens samlede produktion.

- Læs miljøgodkendelsen for AKV Langholt A.m.b.a.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for AKV Langholt A.m.b.a.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.