Brenntag Biosector A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

18-04-2018

Miljøstyrelsen har for Brenntag Biosector A/S, Elsenbakken 23, 3600 Frederikssund truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til gennemførelse af en række ændringer på virksomheden. En eventuel klage skal være modtaget senest den 11. maj 2018.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.