AKV Langholt A.m.b.a: Afgørelse om at ny færdigvaresilo ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

18-04-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at AKV Langholt A.m.b.a beliggende på Gravsholtvej 92 i Vodskov ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering og drift af ny færdigvaresilo med en højde på 60 meter, der opføres indenfor virksomhedens område ved siden af eksisterende siloer. Den ny silo opføres tilsvarende i beton.
Klage skal være modtaget senest den 16. maj 2018.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet, fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Ansøgning AKV Langholt
- Miljøstyrelsens screeningskema AKV Langholt
- Afgørelse AKV Langholt 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.