Moesgaard Meat 2012 A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

05-04-2018

Miljøstyrelsen har for Moesgaard Meat 2012 A/S, Naurvej 3A, 7500 Holstebro truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for en produktionsudvidelse med tilhørende udvidet driftstid.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 3. maj 2018.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Moesgaard Meat 2012 A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.