Offentlig høring af VVM-redegørelse for etablering af Viking Link i Vejen og Varde kommune

14-09-2017

Miljøstyrelsen offentliggør hermed VVM-redegørelsen for Viking Link - en jævnstrømsforbindelse imellem Danmark og Storbritannien, med tilhørende omformerstation. Høringsfristen er den 16. november 2017.

Anlæggene vil blive placeret i Varde og Vejen kommune og skal etableres af Energinet.dk, som ejer og driver det danske el- og gastransmissionsnet. Kabelanlægget skal forbinde søkablet med tilslutningspunktet i Danmark og lægges imellem Blåbjerg Plantage og Revsing, nordvest for Vejen. Kabelanlægget på land er 75 km langt og graves ned indenfor det cirka 300 m brede bælte, som udgør projektområdet. Ved Revsing skal der desuden bygges en ny omformerstation, der omfatter et teknisk anlæg på op til ca. 250 x 250 m.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen nr. 957 af 27. juni 2016 er det Miljøstyrelsen, der er VVM-myndighed. Derfor er det Miljøstyrelsen, som sender VVM-redegørelsen i offentlig høring.

Samtidig med denne offentlige høring af VVM-redegørelsen gennemfører Vejen Kommune desuden en anden offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg inkl. den dertilhørende miljørapport for udvidelse af omformerstation ved Revsing. 

Se VVM-redegørelse inkl. bilag nedenfor eller få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 16. november 2017. Herefter beslutter Miljøstyrelsen, om projektet kan tillades og der kan gives en VVM-tilladelse til bygherre. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-mail:

Anfør venligst: VVM for Viking Link og journalnummer SVANA-131-00017.


Sagens dokumenter

VVM-redegørelse

Bilag 1a - Korttemaer for natur

Bilag 1b - Korttemaer for jord, grundvand, overfladevand, planforhold og kultur

Bilag 2 - Lokaliseringsnotat for omformerstation

Bilag 3 - Visualiseringsrapport

Bilag 4 - Projekt- og anlægsbeskrivelse

Sammenfatning af miljøvurderinger