Genopretning af Søborg Sø er VVM-pligtig

21-09-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at genopretningen af Søborg Sø i Nordsjælland er omfattet af VVM-pligt.

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2017 via Gribskov Kommune modtaget VVM-ansøgning fra Naturstyrelsen Nordsjælland om et projekt for genopretning af Søborg Sø.

Projektet indebærer oversvømmelse af 337 ha i den drænede sø og med tiden etablering af ca. 142 ha engarealer af variende vådhed i periferien af den nye sø og gennemføres ved afbrydelse af pumpen ved Søborg Gård.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 15 i miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Bek. nr. 447 af 10/05/2017, idet Naturstyrelsen er bygherre.

Projektet er omfattet af følgende punkter på miljøvurderingslovens bilag 2:

Punkt 1 a) Projekter vedrørende sammenlægninger.
Punkt 1 d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til
anden arealudnyttelse.
Punkt 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1,
kanalbygning og regulering.
Punkt 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde­va­reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Yderligere vejledning om klage finder du i den vedlagte afgørelse.

Sagens dokumenter

Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-pligt

Myndighedsscreeningsskema

Ansøgning

Naturstyrelsens projektbeskrivelse

Projektkort

Konsekvenskort