Reersø Havn, KLAPTILLADELSE

18-09-2017

Miljøstyrelsen har givet Reersø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe op til 5.000 m³ oprensningsmateriale fra Reersø Havn på klappladsen K_027_01 i Storebælt
Klagefristen udløber 16. oktober 2017.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.