Afgørelse om at naturgenopretningsprojektet i Langkær ikke er VVM-pligtigt

18-09-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for etablering af naturgenopretningsprojektet ved Langkær.

Miljøstyrelsen har den 14. juni 2017 via Silkeborg Kommune modtaget VVM-ansøgning fra Naturstyrelsen Søhøjlandet om et planlagt projekt ved Langkær til genopretning af de hydrologiske forhold i Langkær med henblik på sikring og udvidelse af arealet med habitatnaturtypen aktiv højmose. Langkær indgår som delområde 4 i projektet LIFE NAT/DK/000012 – LIFE Raised Bog.  

Projektområdet er en del af Natura2000 område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov og projektområdet består af nedbrudt – og aktiv højmose, tør hede, tidvis våd eng og rigkær. Sikring af hensigtsmæssig hydrologi på naturtyperne højmose og nedbrudt højmose er en del af Natura 2000 planens indsatsprogram for området og er en del af den gældende Natura 2000 plejeplan for området. Det samlede projektareal er på ca. 8 ha.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 15 i miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 2 i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Bek. nr. 447 af 10/05/2017.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 10. g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Føde­va­reklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Yderligere vejledning om klage finder du i den vedlagte afgørelse.

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

VVM-ansøgning

Hydrologisk og teknisk rapport