Afgørelse om at etablering af minivådområde på Gyldenholm Gods ikke kan påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og -tilladelse (VVM)

26-09-2017

Miljøstyrelsen har den 12. juni 2017 modtaget Aarhus Universitets ansøgning om VVM-screening af et minivådområde på Gyldenholm Gods. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen af Slagelse Kommune. 

Aarhus Universitet har 25. september 2017 suppleret projektbeskrivelsen med en redegørelse for anlæggets indpasning i landskabet. 

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).

Etablering af minivådområdet sker som et led i vandområdeplanens målopfyldelse. Projekttypen er et virkemiddel i vandområdeplanen og består af et antal bassiner med pileflis, der gennemstrømmes af drænvand fra markerne. Ved gennemstrømningen fjernes betydelige mængder af drænvandets indhold af kvælstof.

Screeningskemaet fremgår af vedlagte bilag.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr.1 (Bek. nr. 447 af 10/05/2017), idet staten, ved Aarhus Universitet er bygherre.

Minivådområder er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 1c Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter og fordi vandløbsloven også omfatter dræn, også bilag 2 punkt 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb og 10g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sagens dokumenter

Screeningsafgørelse

Screeningsskema

VVM ansøgning

Projektbeskrivelse

Landskabsbeskrivelse