Afgørelse om, at lavbundsprojekt i Selkær Enge ikke er VVM-pligtigt

01-09-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af lavbundsprojekt i Selkær Enge ikke er VVM-pligtigt

Miljøstyrelsen har den 23. marts 2017 modtaget Naturstyrelsens anmeldelse via Norddjurs Kommune om et lavbundsprojekt i Selkær Enge.Selkær Enge er et 105 ha stort lavbundsområde beliggende i Norddjurs Kommune syd for Selkær og vest for Kastbjerg ca. 12 km vest for Grenå.

Projektet indebærer gennemførelse af en jordfordeling. Projektet omfatter 13 lodsejere og 14 ejendomme. Der er 5 lodsejere der ønsker erstatningsjord og 5 lodsejere, der ønsker at sælge jord. Jordfordelingen forventes dermed at omfatte omlægning af ca. 49 ha projektjord. Derudover kan jordfordelingen berører lodsejere uden for projektet, der ønsker at sælge arealer, der skal bruges som erstatningsjord.

Lavbundsprojektet omfatter primært nedlæggelse af dræn og grøfter samt overrisling med drænvand.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven. (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­ta­len. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klagepor-talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sagens dokumenter:

Screeningsafgørelse

Screeningsskema

Ansøgning

Teknisk forundersøgelse

Ejendomsmæssig forundersøgelse