Offentlig høring af udvidelse af det engelske atomkraftværk Hinkley Point efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

06-09-2017

Den engelske VVM-myndighed, Departement for Business, Energy, & Industrial Strategy har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder om ændringen af værket og den tilhørende miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø.  

Atomkraftværket Hinkley Point i Somerset i England består af reaktorerne A og B, hvor A er under nedlukning. Nu udvides værket med reaktor C.

VVM processen for udvidelsen er gennemført, nu høres alle omkringliggende lande om evt. grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

 Information om projektet ses i følgende:

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der linkes til flere dokumenter vedr. den engelske VVM-proces i følgebrevet.

Hvis du har bemærkninger til det fremlagte projekt og de tilhørende miljøvurderinger, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer SVANA-137-00040 senest den 29. september 2017.

Miljøstyrelsen opgave i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed, interesseorganisationer og berørte myndigheder til de engelske myndigheder.