Afgørelse om at etablering af biogas måler- og regulator station, kompressorstation samt rørledning for tilslutning af nyt biogasanlæg i Kalundborg til det eksisterende 4 bar distributionsnet ikke er VVM-pligtig

19-09-2017

I forbindelse med etableringen af et biogasanlæg Kalundborg ønskes etableret en rørledning for tilslutning af det nye biogasanlæg til det eksisterende 4 bar distributionsnet, samt  en biogas måler- og regulator station og en kompressorstation.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvur­derings­loven.

Miljøstyrelsen vurderer, at der alene vil være miljømæssige gener i forbindelse med anlægs­arbejdet og nedgravningen af ledningen. Generne vil være relativt små og kun mens anlægsarbejdet står på. Herefter vil der ikke være miljømæssige gener.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, punkt 10i i miljøvurderingsloven: ”Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO2-strømme med henblik på geologisk lagring”.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klagepor­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Bilag:

Screeningsafgørelse

Screeningsskema

VVM-ansøgning