Nordic Sugar Nakskov:Ansøgning om miljøgodkendelse

04-09-2017

Nordic Sugar Nakskov A/S, Titgensvej 1, 4900 Nakskov, har søgt om miljøgodkendelse til permanent at anvende substituerede kølemidler, efter udløb af midlertidige miljøgodkendelse til brugen af kølemidlerne gældende for perioden omfattende kampagnen 2015/2016 og 2016/2017.
Høringsfrist udløber den 2. oktober 2017

Ansøgning om miljøgodkendelse

Nordic Sugar Nakskov A/S, har søgt om miljøgodkendelse til at substituere kemikalier der anvendes som hjælpestoffer i kølevandet. De substituerede stoffer er mindre miljøbelastende end de tidligere anvendte og substitueringen betragtes derfor som anvendelsen af BAT, Best anvendelige teknologi. Kølevandet ledes til rensning i virksomhedens biologiske renseanlæg inden udledning til recipient (Langelandsbæltet). Udledningen bliver kontrolleret gennem fastsættelse af kravværdier, og der skal opstilles kravværdier som er regulerende for de substituerede kemikalier.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Haraldsgade 53, 2100 KBH Ø. eller eller på tlf. 72 54 40 00.

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-02318 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 2. oktober 2017.