DENEX A/S - Lagerfaciliteter i Bunken Klitplantage: VVM-tilladelse og Miljøgodkendelse

05-09-2017

Miljøstyrelsen har givet DENEX A/S VVM-tilladelse og miljøgodkendelse af eksisterende lagerfaciliteter i Bunken Klitplantage, Råbjergvej, 9982 Ålbæk. Afgørelserne er meddelt på baggrund af en VVM-proces, herunder et kommuneplantillæg vedtaget af Erhvervsstyrelsen den 5. september 2017.
Eventuel klage skal være modtaget senest den 3. oktober 2017.

VVM-tilladelse og Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet virksomheden DENEX A/S VVM-tilladelse samt miljøgodkendelse til fortsat drift af de eksisterende lagerfaciliteter i Bunken Klitplantage, Raabjergvej, 9982 Ålbæk. Lagerfaciliteterne har siden Anden Verdenskrig været anvendt af Forsvaret til opbevaring af ammunition. Med privatiseringen i 2008 blev anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen. Miljøgodkendelsen udgør derfor også en accept af lagerfaciliteternes sikkerhedsniveau. Indretning og drift af lageret fortsætter uændret, og hverken VVM-tilladelsen eller miljøgodkendelsen giver mulighed for øget oplagring.

Forud for miljøgodkendelsen har Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA) udført en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), og der er efter to offentlige høringer udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Endvidere har Erhvervsstyrelsen den 5. september 2017 udstedt et kommuneplantillæg, der muliggør fortsat drift af lagerfaciliteten i Bunken Klitplantage. Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring sammen med VVM-redegørelsen fra den 19. januar til den 17. marts 2017. Kommuneplantillægget og miljøvurderingen af planen kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk og på www.plansystem.dk.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås her på siden eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Materialet kan ses her:

- VVM-tilladelse

- Miljøgodkendelse
- VVM-redegørelse med ikke-teknisk resumé

- Sammenfattende redegørelse med kopi af indkomne høringssvar

Link til kommuneplantillæg med miljøvurdering af planen:

https://erhvervsstyrelsen.dk/kommuneplantillaeg-lagerfacilitet-i-bunken-klitplantage-vedtaget

Klagevejledning

VVM-tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af:

  • enhver med retlig interesse i sagens udfald samt
  • landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Styrelsen for patientsikkerhed
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over VVM-tilladelsen eller miljøgodkendelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr for hver afgørelse, du klager over. Gebyret er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 3. oktober 2017.

Miljøstyrelsens afgørelser kan i øvrigt indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.