VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse til 400kV luftledningsforbindelse mellem Kassø og Frøslev i Aabenraa Kommune

18-09-2017

Miljøstyrelsen har givet Energinet.dk VVM-tilladelse til etablering af en ny ca. 30 km lang 400kV luftledningsforbindelse, nedtagning af ca. 40 km 220 kV luftledning og udvidelse af Transformerstation Kassø i Aabenraa Kommune.

Den endelige placering af luftledningsforbindelsen skal ske inden for det etableringsbælte (markeret med gult) der er vist i nedenstående figur, hvor den røde markering viser den forventede placering af luftledningen:

Figuren viser den endelige placering af luftledningsforbindelsen skal ske inden for det etableringsbælte (markeret med gult), hvor den røde markering viser den forventede placering af luftledningen.

Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 § 7 og 11 stk. 1 punkt 2.

VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens dokumenter

Udstedelsesbrev til Energinet.dk

Følgebrev til parter mv.

VVM-tilladelse

Sammenfattende redegørelse

Bilag 1 - Høringssvar

Bilag 2 - Etableringsbælte