Vordingborg Havn, KLAPTILLADELSE

10-10-2017

Miljøstyrelsen har givet Vordingborg Havn en 5-årig tilladelse til at klappe op til 1.500.000 m³ oprensnings- og uddybningsmateriale fra et område vest for Masnedø på klapplads K_033_04, og dennes udvidelse K_033_04B, vest for Masnedø.
Klagefristen udløber 7. november 2017.

Afgørelsen kan downloades her og bilag 4 her

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.