Afgørelse om at ændringer af landanlæggene ifm. Vesterhav Syd Havvindmøllepark ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (ikke-VVM-pligtigt)

17-10-2017

Miljøstyrelsen har den 14. juli 2017 modtaget Energinet.dks ansøgning om VVM screening via Ringkøbing-Skjern Kommune om ændringer af landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd havvindmøllepark.

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perioden 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære

havmølleparker i Danmark, som Vesterhav Syd Havvindmøllepark er en del af. Den nu nedlagte Styrelse for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) gav den 17. januar 2017 givet VVM-tilladelse til landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd Havmøllepark. 

I forbindelse med detailplanlægningen, har det vist sig behov for mindre justeringer i forhold til den oprindelige VVM-redegørelse. Denne afgørelse vedrører alene ændringerne i forhold til den givne VVM-tilladelse.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektændringerne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtige. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Det vurderes ikke at ændringerne vil give en samlet øget miljøpåvirkning i forhold til den udstedte VVM-tilladelse af SVANA (nuværende Miljøstyrelse) den 17. januar 2017. Udvidelserne ved Søndervig st. og Stoustrup st. vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. Energinet.dks støjberegninger viser, at støjgrænserne kan overholdes. Der etableres afskærmende beplantning omkring stationerne.

Der er herudover mindre ubetydelige ændringer af kabeltracé, der ikke vurderes at kunne påvirke miljøet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevare-klagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og udløber dermed 14. november 2017. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sagens dokumenter

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsens screeningsskema

VVM ansøgning

Oversigtskort Station Søndervig

Oversigtskort Station Stovstrup

Kort: Udvidelse af projektområde Dejbjerg Plantage

Kort: Udvidelse af projektområde Velling Plantage