Offentliggørelse af sammenfattende redegørelse af strategisk miljøvurdering (SMV) af forslag, der implementerer ny husdyrregulering

17-10-2017

På baggrund af offentlig høring af strategisk miljøvurdering (SMV) af forslag til ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering i perioden den 7. april til den 2. juni 2017 har Miljøstyrelsen udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som herved offentliggøres.

Den strategiske miljøvurdering er gennemført med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af de foreslåede ændringer af husdyrreguleringen. Ændringerne som beskrevet i plandokumentet er blevet implementeret med ændringer af 6 bekendtgørelser, som har været i offentlig høring i perioden 4. maj til 1. juni 2017. Den sammenfattende redegørelse, som offentliggøres her, er blevet udarbejdet på baggrund af indkomne høringssvar til den strategiske miljøvurdering.

Den sammenfatteende redegørelse samt plandokument og miljørapport over de foreslåede ændringer kan ses på Høringsportalen.

Hent dokumenterne på Høringsportalen  

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over den sammenfattende redegørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøstyrelsens afgørelser efter §§ 4-13 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 2. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 3.

Klagefristen udløber den 17. november 2017 ved kontortids ophør. Klage skal indgives skriftligt til Miljøstyrelsen via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.  Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller ved giroindbetaling. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.