Afgørelse om at etablering af lavbundsprojektet Heltzen Pumpelag og Enge ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

23-10-2017

Naturstyrelsen har fremsendt VVM-ansøgning for etablering af et vådområdeprojekt i Viborg Kommune, Heltzen Pumpelag og Enge, som vil medføre nedlæggelse af pumpelag, afbrydelse af dræn og sløjfning grøfter på ca. 134 ha for at reducere nedbrydningen af tørvelaget og dermed udledningen af drivhusgasser. Projektet vil medføre dannelse af ca. 27 ha meget lavvandet sø (sommersituation) samt ca. 32 ha sump og ca. 70 ha eng.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvur­derings­loven.

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet i visse situationer kan medføre et let forringet ildindhold i Nørreå, men at dette vurderes at være uden betydning for vandløbsbiologien og for muligheden for at opfylde miljømål for vandløbet i medfør af Lov om vandplanlægning. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at ændringen af arealanvendelsen på arealer inden for projektområdet samt ændringen i afvandingsdybde medfører væsentlige miljøpåvirkninger herunder for beskyttede naturtyper og arter, og Miljøstyrelsens vurderer i øvrigt ikke, at projektet kan forventes at have væsentlige miljøpåvirkninger. 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke kræver tilladelse på baggrund af en miljøkonsekvensrapport.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Anmeldelsen er omfattet af følgende punkter på bilag 2:

1 a) Projekter vedrørende sammenlægninger.

10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er den 20. november 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klagepor­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

 

Sagens dokumenter

Afgørelse

Screeningsskema

 

VVM-ansøgning

Projektbeskrivelse

Bilag til ansøgningen: afgørelse vedr. arealfredningen