Afgørelse om at hydrologi- og skovrejsningsprojektet Rønnebæk Øst ikke er VVM-pligtigt

04-10-2017

Miljøstyrelsen har modtaget ansøgning fra Naturstyrelsen Storstrøm og Næstved Kommune om screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) af et projekt til etablering af hhv. to søer på i alt 8 ha og skovrejsning på omkringliggende 23 ha i et område beliggende ved Rønnebæk, øst for Næstved.

Formålet med projektet er at sikre Rønnebækken fra udtørring i de tørre måneder, forbedre de rekreative muligheder for borgerne i Rønnebæk og Næstved samt skabe en varieret natur og en generelt øget biodiversitet i området. Projektet vil endvidere øge fjernelse af kvælstof i vandløbet.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er behandlet af Miljøstyrelsen, da projektet har bl.a. en statslig bygherre og styrelsen i den konkrete sag derfor varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og stk. 4 i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Bek. nr. 447 af 10/05/2017.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 1. d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse, pkt. 10. f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering og regulering af vandløb og pkt. 10. g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Yderligere vejledning om klage finder du i den vedlagte afgørelse.

 

Sagens dokumenter

Afgørelse

Bilag til afgørelse: Myndighedsscreeningsskema

VVM-ansøgning

Bilag til ansøgningen: Rønnebæk Skovsø

Oversigtskort