Forlængelse af midlertidig miljøgodkendelse af hurtigfærgen KatExpress 3

02-10-2017

Miljøstyrelsen har meddelt forlængelse af midlertidig miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sjællands Odde - Aarhus og Sjællands Odde - Ebeltoft, der skal besejles af KatExpress 3.

Miljøstyrelsen meddelte den 31. maj 2017 midlertidig miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sjællands Odde – Aarhus og Sjællands Odde – Ebeltoft, der skal besejles af KatExpress 3. Godkendelsen løber frem til den 1. oktober 2017.

På grund af utilstrækkelige dokumentation af støjbelastningen, har Miljøstyrelsen ikke kunne træffe den endelige afgørelsen om miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen forlænger derfor den midlertidige godkendelse frem til den 15. november 2017.

Afgørelsen kan af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald påklages skriftligt til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, jf. havmiljølovens kapitel 15.

Klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og sendes til så den er styrelsen i hænde senest 4 uger efter annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside. Klagen skal sendes til Miljøstyrelsen og være styrelsen i hænde senest den 27. oktober 2017.

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen.

Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer sig for dette.

Miljøgodkendelse med bilag kan ses her: