VVM for anvendelse af affald hos Leca Danmark A/S: Indkaldelse af idéer og forslag

23-10-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en miljøvurdering inden projektet kan gennemføres.
Frist for indsendelse af idéer og forslag: 6. november 2017

VVM-pligt

Leca Danmark A/S, Randersvej 75, 8940 Randers SV er en eksisterende virksomhed, der fremstiller letklinker. Virksomheden anvender i dag forskellige affaldsfraktioner som brændsel og som tilslag i fremstillingen af letklinkerne. Virksomheden ønsker at øge anvendelsen af farligt og ikke-farligt affald, både hvad angår mængder men også typer af affald.

Da projektet omfatter medforbrænding af større mængder og nye typer farligt affald, er projektet obligatorisk omfattet af krav om miljøvurdering/ VVM-pligt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet som følge af det nye projekt (miljøkonsekvensrapport).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg for Leca Danmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 6. november 2017. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse eller