BRDR. Christensen Aps: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

13-10-2017

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for BRDR. CHRISTENSEN ApS Haslev, 4690, Broksøvej 79. Revurderingen omfatter hele virksomhedens driftsforhold samt en udvidelse af tilladelsen til oplag af brugt støbesand med henblik på genanvendelse.
Klage skal være modtaget senest den 10. november 2017.

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for BRDR CHRISTENS Haslev, 4690, Broksøvej 79. Revurderingen omfatter virksomhedens miljøgodkendelse meddelt af Vest Sjællands Amt den 6. februar 2006. Endvidere samler revurderingen vilkår miljøgodkendelse fra 29. august 2013 til oplag af 5 tons filterstøv, og indeholder vilkår til godkendelse af udvidelse af oplag af støbesand på baggrund af ansøgning indsendt af virksomheden i forbindelse med revurderingen.

- afgørelse om revurdering af BRDR. Christensen Aps

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dkeller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 10. november 2017,