Biogen Denmark A/S: Miljøgodkendelse

11-10-2017

Miljøstyrelsen har givet Biogen Denmark, Biogen Allé 1, i Hillerød, miljøgodkendelse til etablering af 6 nye tanke til vækstmedie, 2 nye tanke til bufferopløsning, 1 ny produkttank samt godkendelse til at udskifte to mindre produkttanke til større volumen. Alle tanke placeres indendørs i eksisterende produktionsbygninger. Den største tank er på 13 m3

Klage skal være modtaget senest den 8. november 2017

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Biogen Denmark A/S, Biogen Allé 1, 3400 Hillerød, miljøgodkendelse til etablering 6 nye tanke til vækstmedie, 2 nye tanke til bufferopløsning, 1 ny produkttank samt godkendelse til at skifte to mindre produkttanke til større volumen.

Alle nye tanke placeres indendørs i eksisterende produktionsbygninger. Den største tank er på 13 m3

- læs miljøgodkendelse til Biogen Denmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 8. november 2017.